U bent hier: Home / Nieuws / 2017 / readySTEMgo: Succesfactoren in de W&T opleidingen

readySTEMgo: Succesfactoren in de W&T opleidingen

readySTEMgo_logoHet readySTEMgo project is erop gericht om studenten met een verhoogd risico op uitval in het eerste jaar W&T (industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, en wetenschapper) in een vroegtijdig stadium van de opleiding te identificeren. In dit kader werd er een gedetailleerd instroomprofiel opgesteld van 1521 generatiestudenten in het academiejaar 2015-2016 op het vlak  van zowel cognitieve als niet-cognitieve factoren. Op basis van de behaalde examenresultaten na de eerste en tweede zittijd werden de belangrijkste succesfactoren per opleiding bepaald. Momenteel worden er opleidingsspecifieke infographics ontwikkeld die tijdens SID-in’s en andere infomomenten door informanten kunnen gehanteerd worden om leerlingen op basis van cijfermateriaal gericht te adviseren bij hun studiekeuze.

 

Op basis van de achtergrondgegevens van 1521 W&T-generatiestudenten in het academiejaar 2015-2016 zijn er gedetailleerde instroomprofielen beschikbaar voor 4 van de 5 faculteiten van de Groep W&T (industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, en wetenschapper). Deze instroomprofielen zijn op een multidimensionale manier samengesteld:

  • Vooropleiding secundair onderwijs (studierichting + aantal uren wiskunde)
  • Behaalde eindpercentages op wiskunde en de wetenschapsvakken van het SO
  • De mate van inspanning voor de behaalde studieresultaten in het secundair onderwijs
  • Het advies van de klassenraad
  • Wiskundige voorkennis (ijkingstoetsscore)
  • Zelfregulerende vaardigheden (bv. time managementvaardigheden & concentratievermogen)

 

Voor elk van de instroomprofielen hebben we de relatie gelegd met de behaalde studie-efficiëntie (SE) na de eerste en tweede zittijd. Gezien de hoge mate van heterogeniteit in termen van vooropleiding in het secundair onderwijs is het moeilijk om uniforme uitspraken te doen die geldig zijn voor alle betrokken opleidingen. Bijvoorbeeld, een 4-uur wiskunde achtergrond is een duidelijke risico-indicator voor de opleiding burgerlijk ingenieur terwijl dit voor de opleiding industrieel ingenieur niet eenduidig als onvoldoende kan worden bestempeld. De resultaten tonen wel aan dat wanneer een 4-uur wiskundeachtergrond voor deze laatste opleiding gecombineerd wordt met een laag eindpercentage wiskunde (<70%) er een duidelijk verhoogd risico bestaat op tegenvallende studieresultaten op het einde van het eerste jaar.

De uitgebrachte adviezen door de klassenraad blijken wel consistent een voorspellende waarde te bevatten voor de meeste opleidingen: 63% van de studenten met een negatief advies van de klassenraad (N=113) behalen een SE van minder dan 30% na de juni-examens of zijn reeds uitgevallen uit de opleiding. Daarnaast blijkt dat een hogere mate van inspanning in het secundair onderwijs gepaard gaat met betere studieresultaten in het eerste jaar: studenten die erin slagen om een goed werkethos te ontwikkelen in het middelbaar, plukken hier doorgaans de vruchten van in het eerste jaar van een wetenschaps –of ingenieursopleiding aan de KU Leuven. Verder zien we dat studenten die zowel aangeven dat ze niet hard hebben moeten studeren en daarenboven instromen met een laag eindpercentage wiskunde aanzienlijke moeilijkheden hebben in het eerste jaar.

Voor de meeste opleidingen vinden we zowel voor de time managementvaardigheden bij de start van het academiejaar als het concentratievermogen een positief verband met de behaalde studieresultaten na de eerste en tweede zittijd. Faalangst daarentegen blijkt weinig voorspellende waarde te hebben voor het toekomstig studiesucces van studenten.

Voor het beoordelen van de consistentie van bovenstaande resultaten over de tijd hebben we dezelfde gegevens opnieuw verzameld bij de nieuwe cohorte van 1509 generatiestudenten van het academiejaar 2016-2017. We wachten op dit ogenblik op de beschikbaarheid van de examenresultaten van de januari-zittijd om per opleiding opnieuw de koppeling te maken met de verschillende instroomprofielen. Naast het beter in kaart brengen van de instroomprofielen, werken we ook aan het meten van de mogelijke effecten van interventies op.

Vanuit het readySTEMgo-consortium ondersteunen we een actieve terugkoppeling van deze onderzoeksresultaten naar onze partners in het secundair onderwijs. STEM-leerkrachten in het secundair onderwijs zijn een onmisbare schakel voor een geïnformeerd studiekeuzeproces en een succesvolle overgang naar het secundair onderwijs. De reacties van STEM-leerkrachten zijn bijzonder positief: via deze weg krijgen ze op een gestructureerde manier feedback over het studiesucces van de verschillende instroomprofielen die zij afleveren aan het hoger onderwijs. In die zin zijn de resultaten van het readySTEMgo project een nuttige aanvulling op het beschikbare cijfermateriaal uit het LUCI-oriënteringsplatform en Onderwijskiezer.

En niet alleen leerkrachten hebben baat bij deze terugkoppeling, ook studenten proberen we gepast te informeren. In het STELA-project (zie http://stela-project.eu/) wordt onderzocht hoe learning analytics kan bijdragen aan het gericht en kwaliteitsvol terugkoppelen van verzamelde data en onderzoeksgegevens. Na de dataverzameling in het academiejaar 2016-2017 ontvingen studenten via een gepersonaliseerd dashboard feedback over het niveau van hun zelfregulerende vaardigheden. Op deze manier hopen we studenten met, bijvoorbeeld, zwakke time managementvaardigheden al in een vroegtijdig stadium te sensibiliseren en te informeren over de beschikbaarheid van gerichte trainingen.

Op dit ogenblik worden er een reeks van dialooggesprekken ingepland met de studietrajectbegeleiders, monitoren en/of informatoren van de betrokken opleidingen. In deze gesprekken worden de geobserveerde patronen in de diepte geanalyseerd. Daarnaast werken we momenteel aan een reeks van opleidingsspecifieke infographics waarin het instroomprofiel en riscio-indicatoren van een bepaalde opleiding wordt toegelicht op een visueel aantrekkelijke manier. Deze infographics kunnen op SID-ins en informatiemomenten gebruikt worden in de interactie tussen een informator en nieuwe abituriënten.

 

Erasmus+ Strategic Partnership 2014-1-BE02-KA200-000462

Promotoren: Greet Langie, Carolien Van Soom, Christine Peeters, & Tinne De Laet

Contact: Greet.Langie@kuleuven.be | Maarten.Pinxten@kuleuven.be

Website: www.iiw.kuleuven.be/english/readystemgo