U bent hier: Home / Centra

Onderzoeks-, Netwerk- en Expertisecentra


 


Onderzoeks-, netwerk- en expertisecentra hebben als doel om - associatie-breed en over de Groepen Wetenschap en Technologie, Biomedische Wetenschappen en Humane Wetenschappen heen - de samenwerking te stimuleren in een bepaald domein of rond een bepaald thema. De Centra doorkruisen daarbij de bestaande organisatievormen van faculteiten en departementen.

De Centra stimuleren inter- en multidisciplinair onderzoek, ondersteunen de vorming van studenten en onderzoekers – zowel via de faculteiten als de doctoraatsscholen - en dragen bij tot de vertaling van kennis en expertise naar maatschappelijke actoren via bv. workshops, lezingen en communicatie via diverse kanalen.

Binnen een breed spectrum kunnen Centra een hoofdaccent leggen als onderzoekscentrum, netwerkcentrum of expertisecentrum.
 

 

 

LMRC

 

 

 

Het KU Leuven Materials Research Centre (LMRC) bundelt expertise in materiaalonderzoek en richt zich zowel op de studie van materiaaleigenschappen, als op processen en toepassingen van materialen.

De onderzoekslijnen van LMRC zijn: nanosystemen op maat; functionele oppervlakken; polymeer nanocomposieten, biobased polymeren; duurzaam beheer van anorganische materialen - SIM ²; engineering van metalen & keramische materialen, deeltjes en dunne lagen; geavanceerde karakteriseringstechnieken en multischaal modellering.

LMRC onderhoudt contacten met industriële actoren en overheden, staat in voor de valorisatie van onderzoek en brengt verspreide kennis binnen de materiaalkunde samen.

Contact

Top

 

LMTC

 

 

 

Het Leuven Medical Technology Centre (LMTC) vormt een schakel tussen ingenieurswetenschappen en biomedische wetenschappen.

LMTC focust op regeneratieve geneeskunde, robotica in de context van chirurgie en revalidatie, medische instrumentatie, biosensoren en biosignaalanalyse, medische beeldverwerking en controlled release.

LMTC onderhoudt contacten met overheden en industriële actoren, staat in voor de valorisatie van onderzoek en brengt verspreide kennis binnen het domein van de medische technologie samen.

Contact

 

 

Top

 

LICTHet Leuven Centre on Information and Communication Technology (LICT) combineert de expertise van electronica-ingenieurs, computerwetenschappers, sociologen en rechtsgeleerden voor het ontwerpen en toepassen van ICT technologieën.

LICT richt zich op ontwikkelingen in intelligente 'embedded' en autonome systemen en in toepassingen zoals gezondheidszorg, slimme omgevingen, logistiek & transport, telecommunicatie, en multimedia.

LICT onderhoudt contacten met industriële actoren, staat in voor de valorisatie van onderzoek en coördineert grote projectaanvragen in het ICT-domein.

Contact

Top

 

LFoRCe

 

 

 

Het Leuven Food Science and Nutrition Research Centre (LFoRCe) bundelt expertise inzake levensmiddelentechnologie en -proceskunde, levensmiddelenchemie en -biochemie, voeding en gezondheid, en consumentenaspecten.

LFoRCe focust op de ontwikkeling van geavanceerde levensmiddelentechnologieën en op onderzoek naar de (gezondheidsgerelateerde) functionaliteit van levensmiddelen, ingrediënten en constituenten, en naar sociale factoren die met voeding en gezondheid gerelateerd zijn.

LFoRCe onderhoudt contacten met beleidmakers en industriële spelers, en faciliteert valorisatie van onderzoeksresultaten. Het centrum brengt multidisciplinaire kennis samen en vervult een belangrijke portaalfunctie voor externe stakeholders.

Contact

 

Top
 

LStat

 

LStat, het Leuven Statistics Research Centre, wil een leidinggevend academisch centrum zijn dat kennis en expertise uit alle disciplines en toepassingsdomeinen van de statistiek verenigt.

LStat focust onder andere op multivariate gecorreleerde gegevens, heterogeniteit, afhankelijkheid in data, steekproefopzet, gemengde modellen, ontbrekende gegevens, statistische aspecten van bioinformatica, in een groot gamma aan toepassingsgebieden.

LStat stelt zijn deskundigheid ter beschikking via consultancy en trainingen.  De opleidingen zijn zeer divers, gaande van het inrichten van kortlopende cursussen (zowel intern als extern) tot het master of statistics programme.

Contact

 


 

Top

 

LASA

 

 

 

Het Leuven Centre for Aero & Space Science, Technology, and Applications’ - LASA is gericht op de wetenschappelijke en technologische uitdagingen in het ruimteonderzoek en in de lucht- en ruimtevaart.

LASA coördineert alle activiteiten die verband houden met het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek van de ruimte, met de exploratie en exploitatie van de ruimte, en met technologie voor de lucht- & ruimtevaart, naast ook juridische en medische aspecten.

LASA brengt kennis en expertise samen in het domein van de lucht- en ruimtevaart en onderhoudt contacten met overheden en industriële actoren. LASA draagt bij tot de opleidingsprogramma's van verschillende faculteiten, en het speelt een leidende rol in de interuniversitaire manama Master of Space Studies.

Contact

 

Top

 

LBioSCENTer


Het Leuven Centre for Bio-Science, Bio-Engineering and Bio-Technology - LBioSCENTer is actief in het domein van de biologie and biogeneeskunde.

LBioSCENTer is samengesteld uit 4 thematische clusters: bio-informatica en systeembiologie, virtueel leven, biomoleculaire interactie (Biomint) en evolutionaire biologie (iCEB).

LBioSCENTer onderhoudt contacten met industriële actoren en zet een open - intern en extern - platformwerking op, met specifieke aandacht voor  integratie, informatieverstrekking, ondersteuning van training en outreach.

Contact

Top

 

Ethics@Arenberg


Ethics@Arenberg, de nieuwe naam van het voormalige ‘Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek’, heeft als missie het stimuleren van de ethische reflectie over nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en technologie

Het centrum legt de focus op het ondersteunen van ethische aspecten die essentieel zijn voor de verdere uitbouw van excellent, wetenschappelijk integer onderzoek in de vijf faculteiten van de groep Wetenschap en Technologie.

Het centrum positioneert zich daartoe als een expertisecentrum. Het centrum brengt verspreide kennis rond, bijvoorbeeld, privacy, dual use, informed consent en data management samen en stelt deze ten dienste van alle personeelsleden van de groep onder de vorm van lezingen, trainingen en consultancy.

Contact
 

Top

 

LCMC

Het Leuven Computational Modelling Centre (LCMC) brengt complementaire expertise samen rond gevorderde numerieke modellering en methoden voor computersimulatie.

Het centrum focust op de versterking van het onderzoek naar numerieke modellering, en meer bepaald op ‘Hoog-performant rekenen’, ‘Multischaal en multi-fysica simulaties’ en ‘Deeltjes-gebaseerde simulatie methoden’.

Het centrum positioneert zich als een expertisecentrum. Het centrum brengt verspreide kennis over numerieke modellering samen en stelt deze ten dienste van de maatschappelijke actoren.

Contact

 

Top

 

LSAS

Het Leuven Space and Society Centre - LSAS bouwt voort op de ontwikkeling van inter- en transdsiciplinaire benaderingen voor ruimtelijk-maatschappelijke transformaties.

LSAS legt de focus op onderzoek naar participatie, co-constructie, sociale innovatie, governance, planningsmethodologie, commons, toekomstverkenningen, scenario’s en ontwerpmatig onderzoek, maar ook op integratie van de meer technische vraagstukken bij ruimtelijke transformaties.

Het centrum positioneert zich als een expertisecentrum. Het centrum brengt verspreide kennis samen en stelt deze ten dienste van de maatschappelijke actoren.

LSAS website in uitvoering.
 

Top

 

LSUE

Het centrum Leuven Sustainable Earth – LSUE wil door wetenschappelijk onderzoek en technologische vooruitgang bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Het centrum groepeert een brede waaier aan disciplines, onder andere in het domein van geo- en ecosystemen, bodem, water, land, zee, klimaat, ecosysteemdiensten, duurzame productieprocessen, ontwikkelingsbeleid en milieubeleid.

LSUE brengt onderzoekers met een gemeenschappelijke interesse in duurzame ontwikkeling samen en beoogt inter- en transdisciplinair onderzoek te stimuleren.

Contact

 

Top

LESEC

Het Leuven Engineering and Science Education Centre (LESEC) wil bijdragen aan onderzoeksgebaseerde onderwijsontwikkeling en aan toegepast onderwijskundig onderzoek binnen wetenschap en technologie.

De focus van de LESEC onderzoeksgroepen ligt momenteel op conceptueel leren en instroombegeleiding. Daarnaast bestaat LESEC uit een brede learning community die teams vormen rond wisselende thema’s, vaak gerelateerd aan concrete projecten.

LESEC verzamelt en verspreidt de bestaande kennis rond onderwijs in wetenschap en technologie. Het stelt eigen onderzoeks- en projectresultaten intern en extern beschikbaar, en stemt nieuwe projectaanvragen af binnen de onderzoeksgroepen en de learning community.

Contact

Top

 

L-Mob

Het Leuven Mobility Research Centre, L-Mob, brengt complementaire expertise samen rond mobiliteit, infrastructuur, logistiek en omgeving.

L-Mob focust binnen dit brede domein op: optimalisatie operationele verkeers- en logistieke processen op basis van real-time data; optimalisatie van logistiek vanuit bedrijfsperspectief; ontwikkeling, beprijzing en financiering infrastructuurnetwerken; energie en milieu-aspecten van mobiliteit,  Interactie mobiliteit en ruimte; Innovatieve vervoersdiensten; en tenslotte Indicatoren en monitoring.

L-Mob brengt kennis en expertise samen, onderhoudt contacten met overheden en industriële actoren en vertegenwoordigt KU Leuven in interuniversitaire onderzoeksprogramma’s rond mobiliteit en logistiek in Vlaanderen.

Contact

 

 

Top

Energie-Instituut

 

 


Het KU Leuven Energie-Instituut brengt energieonderzoek binnen de KU Leuven samen en onderhoudt contacten met de energie-industrie en publieke organisaties in de energiesector.

De expertise van het KU Leuven Energie-Instituut omvat zes kerndomeinen van energie-onderzoek: energietechnologie (elektrisch en mechanisch), energiemarkten (groothandel), bevoorradingszekerheid, energie-economie, energierecht en het milieu.

Het KU Leuven Energie-Instituut integreert verspreide kennis binnen het energie-onderzoek en onderhoudt contacten met industriële actoren en overheden.

Contact

 

Top